Manja slova Veća slova RSS
Senad

s.b
      antikorupcija@mki.gov.me

>

Regulativa, bezbjednost i saradnja

Regulativa, bezbjednost i saradnja

Regulativa, bezbjednost i saradnja
Datum objave: 23.07.2019 07:49 | Autor: Senad Baković

Ispis Štampaj stranicu


Uprava za željeznice aktivno participira u radu međunarodnih organizacija i agencija koje se bave željezničkim transportnim sistemom, kako u institucionalnom smislu, tako i u direktnom izvršenju željezničkog saobraćaja. Ove organizacije su prepoznate i priznate na regionalnom nivou i u Evropskoj uniji. 

ERA  - Evropska agencija za željeznice je osnovana 2005. godine na osnovu regulative 881/2004, sa ciljem da obezbijedi državama članicama EU i EK tehničku pomoć u oblasti bezbjednosti i interoperabilnosti na željeznici. Ovo podrazumijeva razvoj i implementaciju tehničkih specifikacija za interoperabilnost i zajednički pristup pitanjima u vezi sa bezbjednošću na željeznici. Osnovni zadatak Agencije je da upravlja u pripremi tih mjera. Od 2010. godine ERA je korisnik i sredstava iz IPA fondova koji su namijenjeni za zemlje koje se nalaze u pretpristupnim pozicijama za učlanjenje u EU. Kroz ovakve projekte iz IPA sredstava ERA pruža razne oblike tehničke pomoći državama zapadnog Balkana.  Sjedište Agencije je u Valensijanu (Francuska). Eksperti Direkcije za željeznice realizuju tehničku saradnju sa kolegama iz ERA-e kroz seminare, međunarodne radne grupe, radionice, stručne posjete itd.

OTIF – je međuvladina organizacija za međunarodni prevoz željeznicom. Osnovana je 1985. godine na osnovu Konvencije COTIF iz 1980. godine. Zadatak ove organizacije je da razvije međunarodne jedinstvene zakone (pravila) koji se odnose na prevoz putnika i robe željeznicom. U OTIF je učlanjeno 46 država, Crna Gora je član od 1. jula 2010. godine. Sjedište OTIF-a je u Bernu (Švajcarska). Direkcija za željeznice učestvuje u radu tehničkih komisija OTIF-a, na kojima se razmatraju i predlažu izmjene propisa na željeznici, sa ciljem da se postigne što veći stepen jedinstvenih pravila u saobraćajno-tehničkim i komercijalnim operacijama na željeznici.

SEETO – je regionalna transportna organizacija za države jugoistočne Evrope, stvorena  na osnovu  Memoranduma o razumijevanju za razvoj Osnovne regionalne transportne mreže (MoU), koji je potpisan 11. juna 2004. godine od strane vlada Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Srbije i misije UN na Kosovu i Evropske komisije. Cilj SEETO organizacije je da promoviše saradnju na razvoju glavne regionalne transportne mreže jugoistočne Evrope, kao i da promoviše i unapređuje lokalne kapacitete za sprovođenje investicionih programa u saobraćaju. SEETO takođe prikuplja podatke za sve vidove saobraćaja, vrši stručne analize i prezentuje relevantne regionalne podatke. Od osnivanja predstavnici Ministarstva saobraćaja i pomorstva, a od 2010. godine  i Direkcija za željeznice učestvuju u radnim grupama SEETO-a, gdje se pod vođstvom EK razmatra razvoj  željezničkog transportnog tržišta na svim potrebnim nivoima (upravljači infrastrukture, operateri, direkcije za željeznice, tijela za regulatorne poslove, tijela za bezbjednost na željeznici, tijela za istraživanje željezničkih nesreća, tijela za notifikaciju itd.).