Мања слова Већа слова РСССенад

с.б
      антикорупција@мки.гов.ме

Издавање сагласности за грађење објеката

У инфраструктурном појасу (инфраструктурни појас је појас са обје стране пруге, у ширини од 25 м, рачунајући од осе крајњих колосјека, који функционално служи за употребу, одржавање и технолошки развој жељезничких инфраструктурних капацитета) , осим у зони пружног појаса ( пружни појас је простор између жељезничких колосјека, као и поред крајњих колосјека, на одстојању од најмање осам метара, а ако жељезничка пруга пролази кроз насељено мјесто на одстојању од најмање шест метара, рачунајући од осе крајњих колосјека), могу се градити објекти који нијесу у функцији жељезничког саобраћаја, уз сагласност Дирекције за жељезнице, која се издаје на основу мишљења управљача инфраструктуре- Жељезничке инфраструктуре Црне Горе и уколико је изградња тих објеката предвиђена просторно-планском документацијом.

У пружном појасу могу се постављати каблови, електрични водови ниског напона за освјетљавање, телеграфске и телефонске ваздушне линије и водови, постројења, водоводни, канализациони, цјевоводи и слични објекти и постројења на основу сагласности Дирекције за жељезнице која се издаје на основу мишљења управљача инфраструктуре - Жељезничке инфраструктуре Црне Горе .

У жељезничком подручју (жељезничко подручје је простор на коме се налазе жељезничка пруга, објекти, постројења и уређаји који непосредно служе за вршење жељезничког саобраћаја, простор испод мостова и вијадуката, као и простор изнад трасе тунела) гдје се налазе жељезнички мостови, вијадукти и тунели, на удаљености од осам метара од спољне ивице носача моста, односно вијадукта и спољне ивице портала тунела могу се градити и објекти који нијесу у функцији жељезничког саобраћаја, а испод доње ивице грађевинске конструкције моста и вијадукта могу се градити објекти на удаљености не мањој од осам метара, на основу сагласности Дирекције за жељезнице , која се издаје на основу мишљења управљача инфраструктуре- Жељезничке инфраструктуре Црне Горе.

У заштитном пружном појасу (заштитни пружни појас је појас са обје стране пруге, ширине 100 м, рачунајући од осе крајњих колосјека), на удаљености до 50 м од осе крајњег колосјека , забрањена је градња објекта у којима се користе експолозивна средства (рудници, каменоломи и сл.) и индустријска постројења за производју хемијских и експлозивних средстава и други слични објекти.

Издавање сагласности Дирекције за жељезнице за изградњу објеката  врши се на основу приложене документације према Захтјевима  за издавање техничких услова за израду пројектне документације и сагласности на пројектну документацију, који се налазе у прилогу.

__________________________________________________________________________________________________________________________