Manja slova Veća slova RSSSenad

s.b
      antikorupcija@mki.gov.me

 2020

Pravilnik o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti podsistema vozna sredstva - teretna kola.pdf (“Službeni list CG”, broj 119/20) 

Pravilnik o tehnickoj specifikaciji interoperabilnosti podsistema vozna sredstva - lokomotive i putnička vozila.pdf (“Službeni list CG”, broj 119/20)

Pravilnik o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti podsistema vozila - buka.pdf (“Službeni list CG”, broj 119/20)

Pravilnik o označavanju željezničkih vozila.pdf (“Službeni list CG”, broj 100/20)

Pravilnik o označavanju vozova.pdf (“Službeni list CG”, broj 100/20)

Pravilnik o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti podsistema energija.pdf (“Službeni list CG”, broj 11/20)

Pravilnik o tehničkim specifikacijima interoperabilnosti koje se odnose na pristupačnost željezničkog sistema osobama sa invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću.pdf.(“Službeni list CG”, broj 45/20)

2019

Pravilnik o tehničkim specifikacijama interoperabilnosti željezničkog sistema u odnosu na bezbjednost u željezničkim tunelima.pdf (“Službeni list CG”, broj 66/19)

Pravilnik o uslovima za žičare za prevoz lica.pdf (“Službeni list CG”, broj 63/19)

Pravilnik o načinu održavanja željezničkih vozila.pdf (“Službeni list CG”, broj 63/19)

Pravilnik o zajedničkoj bezbjednosnoj metodi za ocjenu usaglašenosti sa zahtjevima za dobijanje sertifikata o bezbjednosti.pdf (“Službeni list CG”, broj 60/19)

Pravilnik o bližem sadržaju sastavnih djelova željezničke infrastrukture.pdf(“Službeni list CG”, broj 15/19)

Pravilnik o načinu kočenja vozova.pdf(“Službeni list CG”, broj 15/19)

  

2018

Pravilnik o načinu prikupljanja podataka i sačinjavanju izvještaja o vanrednim događajima.pdf(“Službeni list CG”, broj 83/18)

Pravilnik o bližim uslovima koje u pogledu opreme kadra i prostora treba da ispunjava radionica za održavanje željezničkih vozila.pdf(“Službeni list CG”, broj 18/18)

Pravilnik o bližim uslovima, načinu ugradnje i upotrebe aparata za gašenje požara u vozovima.pdf (“Službeni list CG”, broj  12/18)


2017

Pravilnik o sadržaju godišnjeg programa održavanja industrijskog kolosjeka željezničke pruge i uslovima za zaposlene na održavanju te pruge.pdf(“Službeni list CG”, broj 76/17)

Pravilnik o načinu vođenja registra željezničke infrastrukture.pdf(“Službeni list CG”, broj 60/17)

Pravilnik o tehničkim uslovima za elektroenergetska postrojenja.pdf(“Službeni list CG”, broj 57/17)

Pravilnik o unutrasnjem redu u željezničkom saobraćaju.pdf (“Službeni list CG”, broj 50/17)

Pravilnik o mjerama za bezbjedno odvijanje saobraćaja i bezbjednost zaposlenih koji izvode radove na pruzi.pdf (“Službeni list CG”, broj 39/17)

Pravilnik o tehnickim uslovima za signalno-sigurnosne uređaje.pdf (“Službeni list CG”, broj 13/17)


2016


Pravilnik o održavanju signalno-sigurnosnih uređaja.pdf(“Službeni list CG”, broj 79/16)

Pravilnik o načinu izrade,sadržaju i postupku objavljivanja reda vožnje vozova.pdf(“Službeni list CG”, broj 62/16)

Pravilnik o uslovima za sertifikaciju lica zaduženih za održavanje teretnih željezničkih kola.pdf (“Službeni list CG”, broj 44/16)

Pravilnik o održavanju gornjeg stroja željezničkih pruga.pdf (“Službeni list CG”, broj 42/16)

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za upravljanje željezničkom infrastrukturom.pdf (“Službeni list CG”, broj 08/16)

 

2015

Pravilnik o ukrštanju željezničke pruge i javnog puta.pdf(“Službeni list CG”, broj 53/15)

Pravilnik o vrstama signala, signalnih oznaka i oznaka na pruzi.pdf(“Službeni list CG”, broj 31/15)

Pravilnik o bližem sadržaju godišnjih izvještaja o bezbjednosti u željezničkom saobraćaju i zajedničkim pokazateljima bezbjednosti.pdf (“Službeni list CG”, broj 29/15)f

Pravilnik o načinu izdavanja sertifikata o bezbjednosti u željezničkom prevozu.pdf (“Službeni list CG”, broj 27/15)

Pravilnik o načinu izdavanja sertifikata o bezbjednosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom, infrastrukturom industrijske željeznice i infrastrukturom lučke željeznice.pdf (“Službeni list CG”, broj 27/15)

Pravilnik o postupku ocjenjivanja usaglašenosti i pogodnosti za upotrebu sastavnih djelova interoperabilnosti, izdavanja dozvola za tip vozila, korišćenje vozila i tehničkom pregledu vozila.pdf (“Službeni list CG”, broj 19/15)

Prаvilnik o bližem sadržaju sistеmа uprаvlјаnja bеzbjеdnоšću upravljača infrastrukture i željezničkog prevoznika.pdf (“Službeni list CG“, broj 14/15)

Pravilnik o kočnicama željezničkih vozila (“Službeni list CG“ broj 09/15)

 

2014


Pravilnik o obrascu i bližem načinu izdavanja licence i sertifikata za upravljanje vučnim vozilom.pdf(“Službeni list CG“, broj 49/14)

Pravilnik o uslovima za žičare za prevoz lica.pdf(“Službeni list CG“, broj 42/14)

Pravilnik o održavanju donjeg stroja željezničkih pruga.pdf(“Službeni list CG“, broj 29/14) 2013


Pravilnik o načinu održavanja željezničkih vozila.pdf(“Službeni list CG“ broj 48/13)

Pravilnik o postupku termičke obrade skretničkih djelova i krajeva šina za izolovane sastave.pdf(“Službeni list CG“ broj 33/13)

Pravilnik o posijedanju vučnih vozila željezničkim radnicima.pdf(“Službeni list CG“ broj 15/13)


 2011

Pravilnik o kriterijumima za određivanje objekata od posebnog značaja za bezbjednost željezničkog saobraćaja.pdf(“Službeni list CG“ broj 61/11) 2008


Pravilnik o izdavanju licence za prevoz.doc(“Službeni list CG“, broj 56/08 )