Мања слова Већа слова РСС
Сенад

с.б
      антикорупција@мки.гов.ме

Добродошли на wеб портал Управе за жељезнице!

Управа за жељезнице је државни орган Црне Горе за област жељезничког саобраћаја. Иако Црна Гора има релативно малу жељезничку мрежу, у условима либерализације жељезничког тржишта које су настале у жељезничком сектору Европе, нарочито након 1990. године, наметнуле су реалну потребу за постојањем државног органа за област жељезничког саобраћаја, који ће реализовати саобраћајну политику Црне Горе у области жељезнице и омогућити транспарентан приступ и рад у овом сектору кроз послове које одређују ЕУ жељезнички пакети прописа.

Из наведених разлога Влада Црне Горе, је у децембру 2008.године, донијела Уредбу о оснивању Дирекције за жељезнице. Дирекција је почела са радом у јануару 2010. године сходно Уредби о измјенама и допунама Уредбе о организацији и начину рада државне управе („Сл.лист ЦГ“ бр. 04/2009, чл.62х). Од јануара 2010. године до јануара 2013. године Дирекција за жељезнице била је самостални државни орган. Након тога и нове реорганизације државне управе из децембра 2012. године, Дирекција се налазила у саставу Министарства саобраћаја и поморства све до краја 2018.године.

Одредбама Закона о жељезници ("Сл. лист ЦГ", бр. 27/13) и одредбама Закона о безбједности, организацији и ефикасности жељезничког превоза("Сл. лист ЦГ", бр. 1/14) Управа за жељезнице обавља послове националног органа за безбједност на жељезници у дијелу издавање цертификата управљачима инфраструктуре и превозницима, вођење регистара издатих дозвола и сертификата, издавање дозвола за возна средства, цертификацију машиновођа, израђује извјештаје о безбједности и врши ЕЦМ цертификацију. Као регулаторни орган за област жељезнице, Управа врши издавање лиценци, праћење тржишта, анализу конкуренције, контролу изјаве о мрежи, поступа по жалбама управљача инфраструктуром и превозника, а такође врши и послове праћења и вођења инвестиција у жељезничку инфраструктуру (ова функција се извршава само дјелимично и то у области контроле потрошње средстава за текуће одржавање јавне жељезничке инфраструктуре и мањег обима инвестиционих радова из текућег буџета и дијела инвестиција које се односе на инвестиционо одржавање пружних прелаза из капиталног буџета, док главно инвестиционо одржавање и даље води управљач инфраструктуром ЖИЦГ и Управа јавних радова), издавање одобрења у складу са Законом о жељезници и друге послове.

Прописи ЕУ које одређују потребу постојања Управе за жељезнице су: Директива 2004/49 о сигурности жељезница Заједнице и измјени Директиве 95/18/ЕЗ о издавању дозвола за обављање услуга у жељезничком превозу и Директиве 2001/14/ЕЗ о додјели жељезничког инфраструктурног капацитета и убирању накнада за коришћење жељезничке инфраструктуре и додјели рјешења о сигурности (Директива о сигурности жељезнице) - „Поглавље ИВ - тијело за безбједност” као и Директива 2016/798 и Директива 2012/34 о успостављању јединственог жељезничког подручја (РЕЦАСТ Директива) – „Поглавље ИВ - регулаторно тијело”.