Мања слова Већа слова РСССенад

с.б
      антикорупција@мки.гов.ме

Учешће у припреми и изради техничких прописа, норматива и стандарда на жељезници;

Издавање лиценци за управљање жељезничком инфраструктуром (индустријском жељезницом);

Издавање лиценци за превоз;

Издавање сертификата о безбједности за управљање жељезничком инфраструктуром;

Издавање сертификата о безбједности за превоз;

Одлучивање по приговорима у вези закључења Уговора о коришћењу жељезничке инфраструктуре;

Одлучивање по жалбама кандидата који сматрају да су предмет неправичног поступања, дискриминације или да су на неки други начин оштећени, а нарочито по жалби на акте које је донио управљач инфраструктуре;

Издавање дозвола за коришћење новоизграђених жељезничких возила, нових типова уређаја, дјелова и опреме жељезничких возила, као и нових типова уређаја, дјелова и опреме за жељезничку инфраструктуру;

Одобравање техничке документације за изградњу, реконструкцију и модернизацију жељезничке инфраструктуре;

Израђује планове развоја, изградње, реконструкције, модернизације, одржавања и заштите жељезница Црне Горе;

Врши послове који се односе на: развој, изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту жељезница Црне Горе

Контрола коришћења државних субвенција за покривање трошкова обавеза јавног превоза (ПСО);

Праћење развоја жељезничке инфраструктуре и возних средстава у другим државама и предлагање мјера модернизације како би се повећао ниво интероперабилности;

Остварује и развија међународну сарадњу у области жељезничког саобраћаја;

Предлаже усклађивање законских и подзаконских аката са директивама и регулативама ЕУ у циљу хармонизације националних прописа са прописима ЕУ;

Припрема позива на надметање и спровођење поступка уступања радова за израду техничке документације и извођења радова на жељезничкој инфраструктури;

Прати и контролише трошење финансијских средстава којима се субвенционишу управљач инфраструктуром и превозници;

Издаје сагласност за прикључење и укрштање јавних путева са жељезничком пругом, постављање инфраструктурних објеката (цјевовода, водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и др.) на пружном и заштитном појасу;

Издаје сагласност за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту индустријске жељезнице;

Закључивање уговора са превозницима који обављају превоз од јавног интереса;

Врши одређене послове нотификације;

Остварује међународну сарадњу са међународним организацијама у којима представља државу, Европском жељезничком агенцијом и органима других држава надлежним за безбједност и интероперабилност у жељезничком саобраћају и регулисање тржишта жељезничких услуга.