Мања слова Већа слова РСССенад

с.б
      антикорупција@мки.гов.ме

ДЈЕЛОКРУГ РАДА УПРАВЕ ЗА ЖЕЉЕЗНИЦЕ

Према дјелокругу рада који је утврђен Уредбом о организацији и начину рада државне управе,
Управа за жељезнице врши послове који се односе на: развој, изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту жељезница Црне Горе; учествовање у изради стратегије, пројеката, средњорочног програма и годишњих планова, припрему позива на надметање, спровођење поступка уступања радова за израду техничке документације, извођење радова на изградњи, реконструкцији, редовном и инвестиционом одржавању; организацију стручне контроле и квалитета изведених радова; покретање поступка за рјешавање имовинско-правних односа; прибављање одобрења за градњу, пријем и предају изграђених жељезница, евиденцију непокретности које припадају жељезници; припрему финансијске документације и праћење утрошка финансијских средстава; издавање сагласности за прикључење и укрштање јавних путева са жељезничком пругом, постављање инфраструктурних објеката (цјевовода, водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и др.) на пружном и заштитном појасу; развој, модернизацију, реконструкцију и заштиту жељезничких пруга; издавање лиценци привредним друштвима за управљање жељезничком инфраструктуром и сертификата о безбједности за управљање инфраструктуром, лиценце и сертификата превозницима за јавни превоз и превоз за сопствене потребе; издавање одобрења за реконструкцију жељезничке инфраструктуре и изградњу и реконструкцију надвожњака изнад електрифицираних жељезничких пруга; издавање сагласности за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту индустријске жељезнице; закључивање уговора са превозницима који обављају превоз од јавног интереса; издавање одобрења за превоз нарочитих пошиљки, одобрења за производњу прототипа жељезничких возила, издавање дозвола за коришћење нових материјала, опреме, дјелова и возила, праћење развоја у области жељезничког превоза; утврђивање броја жељезничких теретних кола која морају имати притврдне или ручне кочнице; нотификацију; вођење прописаних евиденција; као и друге послове који су јој одређени у надлежност.


За обављање послова из дјелокруга и надлежности управе оснивају се основне унутрашње организационе јединице (одјељења) и посебна унутрашња организациона јединица (служба):

1. Одјељење за безбједност и интероперабилност жељезнице, жељезничку инфраструктуру, интермодални транспорт и жичаре;

2. Одјељење за регулисање жељезничког тржишта, лиценце и права путника;

3. Служба за финансијске, кадровске и опште послове.


САДРЖАЈ ГРУПЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ВРШЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ


1.   ОДЈЕЉЕЊЕ  ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ И ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ ЖЕЉЕЗНИЦЕ, ЖЕЉЕЗНИЧКУ ИНФРАСТРУКТУРУ, ИНТЕРМОДАЛНИ ТРАНСПОРТ И ЖИЧАРЕ 

У Одјељењу за безбједност и интероперабилност жељезнице, жељезничку инфраструктуру, интермодални транспорт и жичаре, обављају се послови који се односе на: праћење, унапређивање, примјену и развој безбједности и регулаторног оквира за безбједност, као и система националних прописа о безбједности; давање стручних основа за  израду подзаконских аката и других прописа, норматива, стандарда и споразума којима се уређује безбједност и интероперабилност жељезнице; остваривања сарадње у оквиру своје надлежности, посебно са Агенцијом за жељезнице ЕУ и органима других држава надлежним за безбједност и интероперабилност жељезнице; израда и достављање Министарству извјештаја о безбједности на жељезници; издавање, обнављање, ревидирање и одузимање сертификата о безбједности за управљање жељезничком инфраструктуром и сертификата о безбједности за превоз; вршење надзора над усаглашеношћу система за управљање безбједношћу жељезничких превозника и управљача инфраструктуре са прописаним захтијевима након издавања сертификата о безбједности за превоз и сертификата о безбједности за управљање жељезничком инфраструктуром; сертификација лица задуженог за одржавање возила и пријављивање ЕРАДИС-у; периодична провјера издатих дозвола и сертификата; праћење развоја техничких и технолошких система жељезница у другим земљама и предлагање мјера у циљу хармонизације, усклађивања са регулативом ЕУ у области жељезничког саобраћаја; издавање дозвола за коришћење структурних подсистема, саставних дијелова интероперабилности или елемената подсистема; надзор над усаглашеношћу саставних дијелова интероперабилности са основним условима; давање одобрења за прикључење индустријске и лучке жељезнице на жељезничку инфраструктуру; давање сагласности на годишњи програм одржавања индустријског и лучког колосијека; пријем и прослеђивање Европској комисији захтева за одступање од примјене ТСИ; издавање дозволе за коришћење возила; издавање дозволе за тип возила; издавање додатних дозвола за коришћење возила; издавање лиценци за управљање вучним возилом; вођење Националног регистра жељезничких возила; вођење регистра инфраструктуре; вођење регистра издатих лиценци за управљање вучним возилом; Издавање одобрења за рад жичара, специфичних вучних инсталација, вођење евиденције жичара, безбједност рада жичара и други послови у складу са прописима.
У овом одјељењу обављају се послови који се односе на: учешће у изради програма текућег и инвестиционог одржавања жељезничке инфраструктуре; послове стручне контроле кроз праћење изведених радова на жељезничкој инфраструктури у циљу подизања степена националне безбједности жељезничког саобраћаја и ефикасности инвестираних средстава кроз програме текућег и инвестиционог одржавања жељезничке инфраструктуре; одобрење техничке документације која се односи на одржавање, изградњу, модернизацију жељезничке инфраструктуре; припрему позива и закључивање уговора за израду техничке документације и извођење радова изградње, инвестиционог одржавања и модернизације жељезничке инфраструктуре; закључивање уговора за израду техничке документације и извођење радова; пријем и предаја изведених радова; покретање поступака за рјешавање имовинско-правних односа код реконструкције и модернизације постојеће и изградње нове инфраструктуре; припремање стручних основа за израду техничких прописа, норматива, стандарда из области одржавања, инвестирања и развоја жељезничке инфраструктуре; претходних студија и студија оправданости за изградњу и реконструкцију жељезничке инфраструктуре; давање мишљења и сагласности  на изградњу у пружном и заштитном појасу; праћење развоја техничких и технолошких система жељезница у другим земљама и предлагање мјера у циљу хармонизације прописа, интероперабилности и модернизације жељезничког система; израду извјештаја и информација за потребе надлежних органа. Предлагање и праћење реализације пројеката из области развоја жељезничког и интермодалног транспорта; развој модела за финансирање жељезничке инфраструктуре; праћење развоја савремених технологија транспорта и предлагање мјера за њихов подстицај; развој инфраструктуре терминала комбинованог саобраћаја; развој логистичких центара и услуга, архивирање техничке документације и други послови у складу са прописима.


2.   ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РЕГУЛИСАЊЕ ЖЕЉЕЗНИЧКОГ ТРЖИШТА, ЛИЦЕНЦЕ И ПРАВА ПУТНИКА

У Одјељењу за регулисање жељезничког тржишта, лиценце и права путника обављају се послови који се односе на: обезбјеђење поузданог регулаторног оквира за несметано функционисање и развој жељезничког саобраћаја и равноправне услове учешћа свих заинтересованих учесника на жељезничкој мрежи; сарадњу са надлежним тијелом за заштиту конкуренције, стручна мишљења, анализе и техничку помоћ у вези са  ограничавањем, спречавањем или нарушавањем конкуренције; одлучивање по жалбама подносиоца захтјева за додјелу трасе; праћење и анализу услова конкуренције на тржишту жељезничких транспортних услуга у циљу спречавања дискриминације међу подносиоцима захтјева за додјелу трасе воза; провјеру да ли Изјава о мрежи садржи клаузуле или предвиђа дискрециона овлашћења управљача инфраструктуре која би могла бити коришћена за дискриминацију подносиоца захтјева за додјелу трасе воза; обезбјеђења да накнаде управљача инфраструктуре буду недискриминаторске и  да управљач инфраструктуре утврђује приступ и коришћење жељезничке инфраструктуре на недискриминаторској основи; праћење реализације и вршење контроле уговора о обавези јавног превоза; предузимање мјера за спријечавање нелојалне конкуренције и дискриминаторског понашања које се односе на управљача инфраструктуре и жељезничког превозника; усклађивање накнада за приступ трасама; давање одобрења за висину накнаде код превоза нарочитих пошиљки коју утврђује управљач инфраструктуре; праћење жељезничког тржишта како би се анализирала конкуренција између различитих видова саобраћаја; издавање лиценце за управљање инфраструктуром и лиценце за превоз; и друге послове у складу са прописима.3.   СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

У Служби за финансијске, кадровске и опште послове обављају се послови који се односе на: припрему рјешења о правима и обавезама службеника и намјештеника Управе по основу рада и у вези са радом; пријављивање и одјављивање службеника и намјештеника код надлежних органа; сарадњу са Управом за кадрове у вези расписивања јавних конкурса, јавних и интерних огласа и друге процедуре пред Управом за кадрове; формирање, редовно вођење и чување персоналних досијеа; вођење централне кадровске евиденције службеника и намјештеника; сачињавање одговарајућих извјештаја и информација; сачињавање и праћење спровођења плана интегритета; планирање, предлагање, вршење и спровођење јавних набавки за потребе Управе, у складу са прописима којима се нормира област јавних набавки; вођење прописаних евиденција везаних за јавне набавке; припрему рјешења о заснивању радног односа службеника и намјештеника; сачињавање одговарајућих извјештаја и информација из области радних односа; финансијско-књиговодствено и рачуноводствено пословање; пројектовање и реализација програмског буџета; праћење и реализација уговора и других финансијских обавеза; праћење намјенске употребе средстава усмјерених за жељезничку инфраструктуру и закључених уговора, који се односе на инфраструктуру; сачињавање предрачуна средстава за рад Управе и финансијских планова; реализацију свих уговора које закључује Управа; сачињавање потребних информација у вези стања финансијских средстава намијењених саобраћајној инфраструктури; обрачунавање плата и других накнада службеника и намјештеника Управе; састављање обрачунских листа; благајничко пословање; сачињавање редовних и ванредних финансијских извјештаја; одржавање, сервисирање и техничка исправност рачунарске и електронске опреме Управе за жељезнице; уређење и одржавање  wеб-сајт Управе; завођење, развођење и архивирање аката и предмета у складу са прописима којима се нормира канцеларијско и архивско пословање; дактилографске и помоћне послове; умножавање материјала и друге послове утврђене прописима.