Manja slova Veća slova RSSSenad

s.b
      antikorupcija@mki.gov.me

DJELOKRUG RADA UPRAVE ZA ŽELJEZNICE

Prema djelokrugu rada koji je utvrđen Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave,
Uprava za željeznice vrši poslove koji se odnose na: razvoj, izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu željeznica Crne Gore; učestvovanje u izradi strategije, projekata, srednjoročnog programa i godišnjih planova, pripremu poziva na nadmetanje, sprovođenje postupka ustupanja radova za izradu tehničke dokumentacije, izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji, redovnom i investicionom održavanju; organizaciju stručne kontrole i kvaliteta izvedenih radova; pokretanje postupka za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa; pribavljanje odobrenja za gradnju, prijem i predaju izgrađenih željeznica, evidenciju nepokretnosti koje pripadaju željeznici; pripremu finansijske dokumentacije i praćenje utroška finansijskih sredstava; izdavanje saglasnosti za priključenje i ukrštanje javnih puteva sa željezničkom prugom, postavljanje infrastrukturnih objekata (cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova i dr.) na pružnom i zaštitnom pojasu; razvoj, modernizaciju, rekonstrukciju i zaštitu željezničkih pruga; izdavanje licenci privrednim društvima za upravljanje željezničkom infrastrukturom i sertifikata o bezbjednosti za upravljanje infrastrukturom, licence i sertifikata prevoznicima za javni prevoz i prevoz za sopstvene potrebe; izdavanje odobrenja za rekonstrukciju željezničke infrastrukture i izgradnju i rekonstrukciju nadvožnjaka iznad elektrificiranih željezničkih pruga; izdavanje saglasnosti za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu industrijske željeznice; zaključivanje ugovora sa prevoznicima koji obavljaju prevoz od javnog interesa; izdavanje odobrenja za prevoz naročitih pošiljki, odobrenja za proizvodnju prototipa željezničkih vozila, izdavanje dozvola za korišćenje novih materijala, opreme, djelova i vozila, praćenje razvoja u oblasti željezničkog prevoza; utvrđivanje broja željezničkih teretnih kola koja moraju imati pritvrdne ili ručne kočnice; notifikaciju; vođenje propisanih evidencija; kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost.


Za obavljanje poslova iz djelokruga i nadležnosti uprave osnovne su unutrašnje organizacione jedinice (sektori) i posebna unutrašnja organizaciona jedinica (služba):

1. Sektor za održavanje, investicije i razvoj željezničke infrastrukture
2. Sektor za bezbjednost i interoperabilnost željeznice
3. Sektor za pristup infrastrukturi i
4. Služba za opšte i finansijske poslove.


1. SEKTOR ZA ODRŽAVANJE, INVESTICIJE I RAZVOJ ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE

U Sektoru za održavanje, investicije i razvoj željezničke infrastrukture obavljaju se poslovi koji se odnose na: učešće u izradi programa tekućeg i investicionog održavanja željezničke infrastrukture; poslove stručne kontrole kroz praćenje izvedenih radova na željezničkoj infrastrukturi u cilju podizanja stepena nacionalne bezbjednosti željezničkog saobraćaja i efikasnosti investiranih sredstava kroz programe tekućeg i investicionog održavanja željezničke infrastrukture; odobrenje tehničke dokumentacije koja se odnosi na održavanje, izgradnju, modernizaciju željezničke infrastrukture; pripremu poziva i zaključivanje ugovora za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova izgradnje, investicionog održavanja i modernizacije željezničke infrastrukture; zaključivanje ugovora za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova; prijem i predaja izvedenih radova; pokretanje postupaka za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kod rekonstrukcije i modernizacije postojeće i izgradnje nove infrastrukture; pripremanje stručnih osnova za izradu tehničkih propisa, normativa, standarda iz oblasti održavanja, investiranja i razvoja željezničke infrastrukture; prethodnih studija i studija opravdanosti za izgradnju i rekonstrukciju željezničke infrastrukture; davanje mišljenja i saglasnosti na izgradnju u pružnom i zaštitnom pojasu; praćenje razvoja tehničkih i tehnoloških sistema željeznica u drugim zemljama i predlaganje mjera u cilju harmonizacije propisa, interoperabilnosti i modernizacije željezničkog sistema; izradu izvještaja i informacija za potrebe nadležnih organa; arhiviranje tehničke dokumentacije i drugi poslovi u skladu sa propisima.

2. SEKTOR ZA BEZBJEDNOST I INTEROPERABILNOST ŽELJEZNICE

U Sektoru za bezbjednost i interoperabilnost željeznice, obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje, unapređivanje, primjenu i razvoj bezbjednosti i regulatornog okvira za bezbjednost, kao i sistema nacionalnih propisa o bezbjednosti; davanje stručnih osnova za izradu podzakonskih akata i drugih propisa, normativa, standarda i sporazuma kojima se uređuje bezbjednost i interoperabilnost željeznice; ostvarivanja saradnje u okviru svoje nadležnosti, posebno sa Agencijom za željeznice EU i organima drugih država nadležnim za bezbjednost i interoperabilnost željeznice; izrada i dostavljanje Ministarstvu izvještaja o bezbjednosti na željeznici; izdavanje, obnavljanje, revidiranje i oduzimanje sertifikata o bezbjednosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom i sertifikata o bezbjednosti za prevoz; vršenje nadzora nad usaglašenošću sistema za upravljanje bezbjednošću željezničkih prevoznika i upravljača infrastrukture sa propisanim zahtijevima nakon izdavanja sertifikata o bezbjednosti za prevoz i sertifikata o bezbjednosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom; sertifikacija lica zaduženog za održavanje vozila i prijavljivanje ERADIS-u; periodična provjera izdatih dozvola i sertifikata; praćenje razvoja tehničkih i tehnoloških sistema željeznica u drugim zemljama i predlaganje mjera u cilju harmonizacije, usklađivanja sa regulativom EU u oblasti željezničkog saobraćaja; izdavanje dozvola za korišćenje strukturnih podsistema, sastavnih dijelova interoperabilnosti ili elemenata podsistema; nadzor nad usaglašenošću sastavnih dijelova interoperabilnosti sa osnovnim uslovima; davanje odobrenja za priključenje industrijske i lučke željeznice na željezničku infrastrukturu; davanje saglasnosti na godišnji program održavanja industrijskog i lučkog kolosijeka; prijem i prosleđivanje Evropskoj komisiji zahteva za odstupanje od primjene TSI; izdavanje dozvole za korišćenje vozila; izdavanje dozvole za tip vozila; izdavanje dodatnih dozvola za korišćenje vozila; izdavanje licenci za upravljanje vučnim vozilom; vođenje Nacionalnog registra željezničkih vozila; vođenje registra infrastrukture; vođenje registra izdatih licenci za upravljanje vučnim vozilom i drugi poslovi u skladu sa propisima.

3. SEKTOR ZA PRISTUP INFRASTRUKTURI

U Sektoru za pristup infrastrukturi obavljaju se poslovi koji se odnose na: obezbjeđenje pouzdanog regulatornog okvira za nesmetano funkcionisanje i razvoj željezničkog saobraćaja i ravnopravne uslove učešća svih zainteresovanih učesnika na željezničkoj mreži; saradnju sa nadležnim tijelom za zaštitu konkurencije, stručna mišljenja, analize i tehničku pomoć u vezi sa ograničavanjem, sprečavanjem ili narušavanjem konkurencije; odlučivanje po žalbama podnosioca zahtjeva za dodjelu trase; praćenje i analizu uslova konkurencije na tržištu željezničkih transportnih usluga u cilju sprečavanja diskriminacije među podnosiocima zahtjeva za dodjelu trase voza; provjeru da li Izjava o mreži sadrži klauzule ili predviđa diskreciona ovlašćenja upravljača infrastrukture koja bi mogla biti korišćena za diskriminaciju podnosioca zahtjeva za dodjelu trase voza; obezbjeđenja da naknade upravljača infrastrukture budu nediskriminatorske i da upravljač infrastrukture utvrđuje pristup i korišćenje željezničke infrastrukture na nediskriminatorskoj osnovi; praćenje realizacije i vršenje kontrole ugovora o obavezi javnog prevoza; preduzimanje mjera za spriječavanje nelojalne konkurencije i diskriminatorskog ponašanja koje se odnose na upravljača infrastrukture i željezničkog prevoznika; usklađivanje naknada za pristup trasama; davanje odobrenja za visinu naknade kod prevoza naročitih pošiljki koju utvrđuje upravljač infrastrukture; praćenje željezničkog tržišta kako bi se analizirala konkurencija između različitih vidova saobraćaja; izdavanje licence za upravljanje infrastrukturom i licence za prevoz i druge poslove u skladu sa propisima.

4. SLUŽBA ZA OPŠTE I FINANSIJSKE POSLOVE

U Službi za opšte i finansijske poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu rješenja o pravima i obavezama službenika i namještenika Uprave po osnovu rada i u vezi sa radom; prijavljivanje i odjavljivanje službenika i namještenika kod nadležnih organa; saradnju sa Upravom za kadrove u vezi raspisivanja javnih konkursa, javnih i internih oglasa i druge procedure pred Upravom za kadrove; formiranje, redovno vođenje i čuvanje personalnih dosijea; vođenje centralne kadrovske evidencije službenika i namještenika; sačinjavanje odgovarajućih izvještaja i informacija; sačinjavanje i praćenje sprovođenja plana integriteta; planiranje, predlaganje, vršenje i sprovođenje javnih nabavki za potrebe Uprave, u skladu sa propisima kojima se normira oblast javnih nabavki; vođenje propisanih evidencija vezanih za javne nabavke; pripremu rješenja o zasnivanju radnog odnosa službenika i namještenika; sačinjavanje odgovarajućih izvještaja i informacija iz oblasti radnih odnosa; finansijsko-knjigovodstveno i računovodstveno poslovanje; projektovanje i realizacija programskog budžeta; praćenje i realizacija ugovora i drugih finansijskih obaveza; praćenje namjenske upotrebe sredstava usmjerenih za željezničku infrastrukturu i zaključenih ugovora, koji se odnose na infrastrukturu; sačinjavanje predračuna sredstava za rad Uprave i finansijskih planova; realizaciju svih ugovora koje zaključuje Uprava; sačinjavanje potrebnih informacija u vezi stanja finansijskih sredstava namijenjenih saobraćajnoj infrastrukturi; obračunavanje plata i drugih naknada službenika i namještenika Uprave; sastavljanje obračunskih lista; blagajničko poslovanje; sačinjavanje redovnih i vanrednih finansijskih izvještaja; održavanje, servisiranje i tehnička ispravnost računarske i elektronske opreme Uprave za željeznice; uređenje i održavanje web-sajt Uprave; zavođenje, razvođenje i arhiviranje akata i predmeta u skladu sa propisima kojima se normira kancelarijsko i arhivsko poslovanje; daktilografske i pomoćne poslove; umnožavanje materijala i druge poslove utvrđene propisima.